Прием и отсъствия на децата

На Вниманието на всички родители на новопостъпващите деца в ДГ 151 „Леда Милева“ !

Уважаеми родители,

      скоро Вашето дете ще започне да посещава нашата детска градина. Тук то ще прекарва значителна част от деня, ще трябва да свикне с друг дневен режим и ще се научи да се ориентира в непозната за него среда; ще се запознае с много деца и ще изгради доверие към своите учители. Вие знаете, че всяко начало е трудно! За децата този период на адаптация е по-труден, защото на тях им липсва опита на възрастните. Те още нямат изградена представа за време и продължителност и не разбират какво означава: „след малко мама и татко ще дойдат…“ ! При първата среща в детската градина ще получите най-важната информация за работното време, хранителния режим и педагогическата дейност. Формирайте в детето си положителна представа за детската градина, за веселие и игри с децата.

Необходими вещи за детето:

  • Вътрешни обувки /пантофи/;
  • Пижама според сезона;
  • Дрехи за преобличане при нужда /бельо, блузка и др. по преценка на родителите/
  • Облеклото да е лесно за обличане и събличане/ без връзки и копчета/;
  • Памперс, ако детето все още ползва.

Препоръчително е детето да започне с краткотрайни посещения в групата за запознаване със средата, като постепенно времето и дейностите се увеличават с включване на хранене и следобеден сън.

За постъпване в ясла, родителите имат право да отложат първото посещение на детето с до 60 календарни дни, за градинска група с до 30 календарни дни, считано от датата на записване в детската градина, за което подават писмено заявление в администрацията на ДГ.

Необходими медицински документи

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

Отсъствия по домашни/семейни причини

Отсъствия на децата от яслена гупа и първа градинска група са допустими за не повече от 30 работни дни за съответната учебна година /от 15.09 до 31.05/ с писмено уведомяване от родител, подадено  в срок до края на месеца, за който се отнасят.

Отсъствия на децата от втора, трета и четвърта градинска група са допустими за не повече от 10 работни дни за съответната учебна година /от 15.09 до 31.05/ с писмено уведомяване от родител, подадено  в срок до края на месеца, за който се отнасят.

                               

 

 

dg151