Допълнителни образователни дейности

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

са дейности по интереси, които подпомагат детето да стане по-самостоятелно,

да проявява своите заложби, инициатива и творчество:

  • Допълнителните дейности се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство;
  • Допълнителните дейности се организират за децата, които посещават детската градина;
  • Допълнителните дейности са платени от родителите форми на обучение, осигуряващи развитие на интересите и способностите на децата;
  • Осъществяват се по желание и избор на родителите, в зависимост от наклонностите и възрастта на децата;
  • Провеждат се по график в свободен от регламентирани занимания режимен момент;
  • Външните преподаватели отговарят за живота и здравето на децата по време на обучението и при придвижването им от групите до помещението за обучение и обратно;
  • Разтоварват и забавляват децата;
  • Видовете допълнителни образователни дейности, провеждани в детската градина се определят с решение на Педагогическия съвет.

Допълнителни образователни дейности, които се провеждат в ДГ 151 „Леда Милева“:

        1. Английски език с околно-географска насоченост за деца

     Децата в тази възраст много лесно възприемат всички игри, стихотворения и песнички на чужд език. При нас те се обучават по съвременна методика и творчески подходи, съобразени с възрастовата категория, от квалифицирани преподаватели.

       2. Спортно двигателни дейности и туризъм с кинезитерапевтична насоченост в предучилищна възраст

      Чрез спорта децата  се учат на толерантност, дисциплина и уважение един към друг,  придобиват социален опит и умения за комуникация,  подобряват своята здравна  култура, както и  повишават интереса си към спорта.

       3. Танцово изкуство и игри

Танцовото изкуство:
– развива ритмичност, музикалност и координация на движенията;
– оформя правилна стойка, усилва физическата издръжливост, бързина, ловкост, гъвкавост;
– развива интелектуалните способности, изгражда бърза реакция и мисъл.
Уроците по танци имат за цел развиването на определени умения и подобряването на музикалната и двигателната култура на децата. Танцувалните движения развиват чувството за ритъм, оформят правилна стойка на тялото, отключват артистичните заложби на детската личност и спомагат процесите на общуване, както вътре в групата, така и извън нея. Танците имат и възпитателно въздействие – приобщават децата към танца като съвкупност от изкуство и спорт. Децата заучават определена хореография и сценичното ѝ представяне.

       4. Изкуствознание и изобразително изкуство с порцелан и стъкло. 

    Основна задача на детското ателие е да приобщи децата към света на изкуството, да развие техните дарби и наклонности, да стимулира позитивното мислене и поведение. Ателието за изкуства включва: рисуване върху стъкло и керамика, моделиране, изработка на кукли, керамика, декупаж, изработка на картички, техники с глина, колажи и различни видове релефни пана и много други според зададената програма съответстваща на възрастовата група.

cdg151@abv.bg