Ресурсно подпомагане

Детската градина има отговорността да организира предоставянето на подкрепа на всяко дете , което в даден момент може да се нуждае от такава. Това означава и нова организация на работата. Добавя се допълнителна подкрепа за децата със СОП, с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби. Към педагогическите специалисти в детската градина  се присъединява и ресурсният учител. Досега той подкрепяше детето със специални образователни потребности в ресурсния кабинет, сега ресурсният учител е постоянна част от екипа на ДГ 151 „Леда Милева“ и работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти,, като подкрепя образователния процес на децата

В ДГ  Леда Милева“ има назначен ресурсен учител/педагогически съветник – г-жа Мариана Иванова. Тя работи с утвърден график и в трите сгради.

График-за-работа-на-ресурсен-учител-педагогически-съветник в ДГ

cdg151@abv.bg