Документи

начален план 2024

отчет м3 2024

ДОД 2024 -2027

Отчет по бюджета на ДГ151 12.2023г

отчет по бюджета на ДГ 151 12_01_2023

отчет по бюджет на ДГ 151 юни 2022

отчет по бюджета на ДГ 151 март_2022

отчет по бюджета на ДГ 151 септември_2022

Мерки повишаване качеството на образование

Годишен план за възпитателно-образователната дейност на ДГ 151

Правилник дейността 1.1

Правилник дейността 1.2

Правилник дейността 1.3

Стратегия1.3.pdf

Стратегия1.2

Стратегия1.1

начален план бюджет 2022година  pdf

Програма за превенция за ранно напускане на детската градина

Равни възможности за приобщаване на децата от учзвимите групи

Годишна данъчна декларация

Отчет за бюджета за м.03.2021 г.

Отчет за бюджета за м.12.2021 г.

Отчет за бюджета за м.09.2020 г.

План-бюджет за 2021 година

Антикорупционна програма

Етичен кодекс на общността

Правилник за вътрешния ред

Правилник-Инструкция за Пропускателния Режим

Целодневна организация на деня в учебно време

Стратегия за развитието на ДГ 151 за периода 2020-2024 година

Организация на работа на ДГ 151 Леда Милева през учебната 2020-2021 г в условия на COVID 19

Правилник за регулиране на влизането и излизането в сградите на ДГ 151 Леда Милева

Разпределение на отговорностите в екипа на ДГ 151 Леда Милева

Дезинфекция в ДГ Леда Милева в условията на COVID 19

Заповед летен период

УЧ. ПЛОД ДЕКЛАРАЦИЯ Уч. плод и Уч. млякоЗаповед летен период

Заповед избор на заявител

Заповед схемаЗаповед летен период

Обява Схема


Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в детската градина

Заповед

Протокол

Заповед за провеждане на процедура по Схема училищно мляко и училищен плод

Заповед за провеждане на процедура по Схема училищно мляко и училищен плод

Обява

Обява

Обява

Обява Схема училищно мляко и училищен плод

Заповед

Протокол


Уточнен 2019 ДГ 151

м03 отчет 

м06 отчет 

м09 отчет