Документи

Годишна данъчна декларация

Отчет за бюджета за м.03.2021 г.

Отчет за бюджета за м.12.2021 г.

Отчет за бюджета за м.09.2020 г.

План-бюджет за 2021 година

Антикорупционна програма

Етичен кодекс на общността

Правилник за вътрешния ред

Правилник-Инструкция за Пропускателния Режим

Целодневна организация на деня в учебно време

Стратегия за развитието на ДГ 151 за периода 2020-2024 година

Организация на работа на ДГ 151 Леда Милева през учебната 2020-2021 г в условия на COVID 19

Правилник за регулиране на влизането и излизането в сградите на ДГ 151 Леда Милева

Разпределение на отговорностите в екипа на ДГ 151 Леда Милева

Дезинфекция в ДГ Леда Милева в условията на COVID 19

Заповед летен период

УЧ. ПЛОД ДЕКЛАРАЦИЯ Уч. плод и Уч. млякоЗаповед летен период

Заповед избор на заявител

Заповед схемаЗаповед летен период

Обява Схема


Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в детската градина

Заповед

Протокол

Заповед за провеждане на процедура по Схема училищно мляко и училищен плод

Заповед за провеждане на процедура по Схема училищно мляко и училищен плод

Обява

Обява

Обява

Обява Схема училищно мляко и училищен плод

Заповед

Протокол


Уточнен 2019 ДГ 151

м03 отчет 

м06 отчет 

м09 отчет